Оновлено
2018-06-15
12:40

РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ

 

 

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада університету є колегіальним органом університету.

1.2. У своїй діяльності Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту», правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету.

1.3. Положення визначають порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради Університету, формування постійно-діючих комісій, процедуру розгляду питань та прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій Вченої ради.

1.4. Вчена рада Університету проводить засідання за загальним правилом у будівлі Головного корпусу Університету у залі засідань Вченої ради (Червона зала, Коцюбинського 2.).

1.5. Засідання Вченої ради ведуться державною мовою.

1.6.Засідання Вченої ради є відкритими, крім випадків, установлених цим Положенням.

1.7. Закриті засідання Вченої ради для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися за рішенням Вченої ради.

1.8. Вчену раду Університету очолює її голова – ректор

1.9. До складу Вченої ради Університету входять за посадами проректори, декани факультетів, директори Інститутів, директор коледжу ЧНУ, головний бухгалтер, учений секретар, голова профкому викладачів і співробітників, голова студентського профкому.

1.10. Постійними членами Вченої ради є особи, які раніше обіймали посаду ректора.

1.11. До складу Вченої ради також входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, доцентів, докторів, кандидатів наук, та виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі відповідно до квоти – по одному представнику від структурного підрозділу.  При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають складати науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

1.12. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.1.12. Головуючий на засіданні повідомляє членів Вченої ради про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради. 1.13. Організаційне, документальне, інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Вченої ради здійснює ректорат Університету.

 

 

2. Організація роботи Вченої ради та підготовка засідань

2.1. Вчена рада реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є чергові та позачергові. Засідання Вченої ради можуть бути урочистими.

2.2. Чергові засідання Вченої ради проводяться щомісячно (крім липня - серпня) в останній четвер місяця. Якщо останній четвер місяця випадає на неробочий або святковий день, дата проведення чергового засідання визначається головою Вченої ради.

2.3. Реєстрація членів Вченої ради, що беруть участь у засіданні, здійснюється секретарем Вченої ради.

2.4. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом Університету. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

2.5. Інформацію про дату, час, місце проведення і порядок денний позачергових засідань секретар Вченої ради доводить до кожного члена Вченої ради через канцелярську систему сповіщень університету не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

2.6. Чергові засідання Вченої ради проводяться відповідно до календарного плану роботи Вченої ради, що затверджується на щорічному грудневому засіданні Вченої ради.

2.7. Чергові засідання Вченої ради проводяться згідно з порядком денним, який формує секретар Вченої ради відповідно до календарного плану роботи Вченої ради.

2.8. Порядок денний включає відповідні розділи:

 • кадрові питання;
 • основні питання (у т.ч. наукові доповіді і повідомлення);
 • поточні питання.

2.9. Про зміни до порядку денного засідання інформує головуючий при відкритті засідання.

2.10. Підготовка планових питань на чергові засідання Вченої ради здійснюється ректоратом, начальниками структурних підрозділів Вченої ради або постійними комісіями Вченої ради, перелік і персональний склад яких затверджується Вченою радою.

2.11. Документами, які готуються для слухання Вченою радою з основних питань є: звіт, проект ухвали Вченої ради, у разі потреби – висновок Постійної комісії про рекомендацію Вченій раді розглянути питання, якщо воно попередньо не було включено до плану засідань Вченої ради. Документи мають бути підписані особами, які готують розгляд питання на засідання Вченої ради.

2.12. Підготовка кадрових питань здійснюється керівниками факультетів Інститутів та інших структурних підрозділів Університету.

2.13. Питання для розгляду на засідання Вченої ради виносяться на підставі рішень Вчених рад структурних підрозділів університету та рапортів керівників підрозділів ЧНУ, які подаються вченому секретарю за тиждень до дня засідання.

2.14. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.

2.15. Рішення Вченої ради стосовно висунення кандидатів на отримання Державної премії, присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника приймається таємним голосуванням відповідно до інструкцій Міністерства освіта і науки України. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало щонайменше 3/4 членів Вченої ради, які взяли участь у голосуванні.

2.16. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписується головою та вченим секретарем.

2.17.Голова Вченої ради організує систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради та інформує членів ради про хід виконання прийнятих рішень.

2.18. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказами, розпорядженнями ректора Університету.

2.19. Рішення Вченої ради університету виставляються на сайті університету, мають силу наказу і обов’язкові до виконання. В деяких випадках видаються окремі накази.

 

 

 3. Компетенція ради:

 • подання на конференцію трудового колективу Університету проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансових плану і звіту Університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади директора наукової бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів, директорів інститутів та головного бухгалтера;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.
 • створення, закриття та перейменування кафедр, лабораторій, факультетів, інститутів та інших підрозділів;
 • затвердження положення про присвоєння і присвоєння звання почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • встановлення іменних стипендій для студентів, аспірантів, докторантів, а також визначення грантів за вагомі результати в науковій роботі;
 • розгляд питань щодо рекомендації робіт студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників на отримання різноманітних премій, участь у конкурсах тощо;
 • утворення комісій для вивчення та підготовки окремих питань, що подаються на розгляд Вченої ради;
 • затвердження розробленої символіки Університету;
 • розглядає інші питання діяльності Університету.

 

 

 4.Проведення засідань Вченої ради

4.1. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий – голова Вченої ради (ректор Університету). У разі його відсутності – член Вченої ради, уповноважений головою Вченої ради.

4.2.. Головуючий на засіданні Вченої ради:

 • дотримується положень Статуту Університету та цього Положення і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;
 • повідомляє про кількість членів Вченої ради присутніх або відсутніх на засіданні з поважних причин;
 • відкриває, веде та закриває засідання;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
 • при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;
 • організовує розгляд питань відповідно до цього Положення;
 • оголошує результати голосування та прийняте рішення;
 • здійснює інші повноваження відповідно до положень цього Положення.

4.3. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

 • вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
 • об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного;
 • підсумовувати обговорення питань;
 • ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні;
 • зачитувати або доручати першому проректорові (іншим проректорам) озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання; - здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

4.4. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:

доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;

співдоповідь голови (представника) профільної Постійної комісії Вченої ради, якщо це випливає з характеру обговорюваного питання; запитання співдоповідачеві та відповіді на них; - виступи членів Вченої ради;

виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

4.5. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються ученим секретарем Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

4.6. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку денному, регламент для доповіді та співдоповіді, а також для виступів членів ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

4.7. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Положенням.

4.8. Відкрите голосування здійснюється:

 • підняттям руки.

4.9. Таємне голосування здійснюється:

 • шляхом подачі бюлетеня;

4.10. Якщо спосіб голосування не визначений законом або Статутом Університету, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

4.11. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.

4.12. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

4.13. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.

4.14. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у секретаря Вченої ради впродовж 2 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву Університету.

4.15. Регламент Вченої ради Університету затверджується на засіданні Вченої ради. Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою голови Вченої ради, вченого секретаря та постійних комісій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЅѓ“@)НЇchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.