Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 30.03.2015 року

 

 Головує: Мельничук С.В. – голова ради

 Секретар: Кубай І.М.

 Присутні: 55 членів ради.

 Порядок денний:

 1. Вибори декана економічного факультету.

2. Звіт про гуманітарну та виховну роботу в ЧНУ (Т.В. Марусик).

3. Звіт про підсумки виконання колективного договору університету за 2014 р.  

(С.В. Мельничук, В.С. Верстяк, М.І. Боднарук).

4. Різне.

 СЛУХАЛИ:

1. Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича С.В. Мельничук коротко розповів про особливості нової процедури виборів завідувачів кафедр та деканів факультетів (згідно з чинним ЗУ «Про вищу освіту») та надав слово претенденту на посаду декана економічного факультету Білоскурському Р.Р.

У своєму виступі Білоскурський Р.Р. зазначив, що економічний факультет є одним з найбільших в університеті і має свої труднощі. Руслан Романович ствердив: якщо його виберуть деканом економічного факультету, то він впроваджуватиме за заохочуватиме практику викладання дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» англійською мовою, а також цією ж мовою дублювати фаховий науковий вісник «Економіка». Щодо виховної роботи, то претендент зауважив, що в умовах війни необхідно підсилювати патріотичне виховання студентства, сприяти формуванню громадянського суспільства, також допомагати студентам, заочникам, зокрема, які мобілізовані до Збройних сил України та беруть участь в АТО.

 В обговоренні взяли участь:Ткач М.В., Нікіфоров П.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати на посаду декана економічного факультету – Білоскурського Р.Р. (за – 53, проти – 1, недійсних – 1.)

СЛУХАЛИ:

2. Про гуманітарну та виховну роботу в ЧНУ за 2014- першу декаду 2015 н.р. прозвітувала проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу проф. Марусик Т.В.

Т.В. Марусик розповіла про заходи, спрямовані на підтримку українських військових у зоні конфлікту, які проводили за участю студентів, викладачів та адміністрації університету.

Також Тамара Марусик зазначила, що за минулий рік на 8,5 тисяч збільшилася кількість туристів, які відвідали Резиденцію ЧНУ. Проте спостерігається динаміка, що за останній час зростає число українських та знижується кількість іноземних туристів: за 2014 рік їх було 55 тисяч, і лише 2 тисячі з них – іноземці. За минулий рік за туристичні послуги на рахунок університету надійшло 650 тисяч гривень, що є вищим показником, ніж за минулі роки.

Т.В. Марусик зазначила, що невдовзі в університеті може з’явитися кафедра ЮНЕСКО. Сьогодні в Україні діє вісім таких кафедр. Кафедра ЮНЕСКО – це не наукова, а науково-дослідна інституція, яка буде об’єднувати представників шести факультетів: будівництва та архітектури, географічного, філософсько-теологічного, історії, політології та міжнародних відносин та інших. Ця кафедра не буде випусковою. Її мета – охорона, збереження та популяризація культурної спадщини.

 В обговоренні взяли участь:Ткач М.В., Мельничук С.В., Яремчук В.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Діяльність університету в гуманітарно-виховній сфері за звітний період вважати задовільною.  Інформацію взяти до уваги.

2. Активізувати співпрацю деканатів, Інститутів, факультетів з адміністрацією студмістечка та завідувачами гуртожитків  у напрямі об'єктивного і своєчасного реагування на проблеми соціально-побутового характеру та дотримання "Правил внутрішнього розпорядку у студмістечку" (відповідальні: директори, декани, адміністрація студмістечка, відділ).

3. Посилити  відповідальність деканатів за дотримання чинного законодавства  у роботі з пільговими категоріями та студентами-переселенцями (відділ, деканати, куратори академгруп).

4. З метою забезпечення захисту прав та інтересів студентів, активізації їх діяльності в управлінні університетом, що передбачено новим законом "Про вищу освіту", залучати студентів до різноманітних форм студентського самоврядування (проректор,  декани факультетів, директори інститутів).

5. Створити оргкомітет та розробити план заходів щодо відзначення 140-ї річниці від дня заснування університету.

 СЛУХАЛИ:

3. Зі звітом про підсумки виконання колективного договору університету за 2014 рік виступив ректор С.В. Мельничук, проректор з АГР В.С. Верстяк та голова профспілкового комітету працівників університету М.І. Боднарук.

 В обговоренні взяли участь:Ткач М.В., Мельничук С.В., Боднарук М.І.

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт ректора про виконання основних положень колективного договору університету за 2014 рзатвердити.

2. Затвердити «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам (додаток №1)» на 2015 р. та забезпечити їх виконання (відповідальні: проректор з АГР).

 СЛУХАЛИ:

А) Про організацію освітнього процесу у 2015-2016 н.р. (Петришин Р.І.).

В обговоренні взяли участь:Ткач М.В., Мельничук С.В., Петришин Р.І., Маслюченко В.К., Балух В.О., Григорків В.С., Черевко І.М.

 УХВАЛИЛИ:

1. Здійснити поступовий перехід з 900 до 600 годин навчального навантаження.

2. Встановити максимальне навантаження з 1 вересня 2015 року в обсязі 825 годин.

3. Робочі навчальні плани для здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (2, 3, 4 курси) та спеціаліста розробити на основі навчальних планів, які є чинними на дату вступу.

4. Сформувати навчальні плани (робочі навчальні плани) на 2015/2016 навчальний рік для першого курсу здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра відповідно до п. 2 наказу МОН України № 47 від 26 січня 2015 року.

 СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій аспірантам і докторантам університету                   (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських і докторських дисертацій аспірантам і докторантам університету.

 СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження індивідуальних планів роботи докторантів і аспірантів                                                         (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити індивідуальні плани роботи докторантів і аспірантів.          

СЛУХАЛИ:

Г) Про зміну наукових керівників аспірантам з 1 квітня 2015 року:

-  Ярич Мирославі Володимирівні, аспірантці кафедри англійської мови 2-го року денної форми навчання зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови призначити наукового керівника д.філол.н. Єсипенко Н.Г. (спец. 10.02.04)                                                     (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукового керівника Ярич Мирославі Володимирівні, аспірантці кафедри англійської мови 2-го року денної форми навчання зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови призначити наукового керівника д.філол.н. Єсипенко Н.Г.  

 СЛУХАЛИ:

Д) Про відрахування з аспірантури:

- Антошків   Олександри Дмитрівни, аспірантки 3-го року навчання без відриву  від виробництва кафедри міжнародної економіки зі спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка з 31 березня 2015 року з правом поновлення, у зв’язку з заключенням ЛКК № 285 від 25.03.2015 р. Науковий керівник – проф. Буднікевич І.М.                                                                             (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури Антошків   Олександру Дмитрівну, аспірантку 3-го року навчання без відриву  від виробництва кафедри міжнародної економіки зі спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка з 31 березня 2015 року з правом поновлення, у зв’язку з заключенням ЛКК № 285 від 25.03.2015 р.

 СЛУХАЛИ:

Е) Про продовження аспірантам  терміну навчання у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності:

- Гуцол Анастасії Миколаївні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва  кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови – з 01 листопада 2015 року на 126 днів;

- Павлюк Світлані Миколаївні, аспірантці  3-го року навчання з відривом від виробництва  кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування  зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання  природних ресурсів – з 01 жовтня 2015 року на 140 днів;

- Литвиненко Вікторії Ярославівні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри оптоелектроніки зі спеціальності 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків – з 27 червня 2015 року на 126 днів                                             (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Продовжити аспірантам  термін навчання у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності:

- Гуцол Анастасії Миколаївні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва  кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови – з 01 листопада 2015 року на 126 днів;

- Павлюк Світлані Миколаївні, аспірантці  3-го року навчання з відривом від виробництва  кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування  зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання  природних ресурсів – з 01 жовтня 2015 року на 140 днів;

- Литвиненко Вікторії Ярославівні, аспірантці 3-го року навчання з відривом від виробництва кафедри оптоелектроніки зі спеціальності 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків – з 27 червня 2015 року на 126 днів            

 СЛУХАЛИ:

Є) Про відрахування здобувача 4-го року навчання кафедри сучасної української мови Карвацької Анастасії Євгенівни з 31 березня 2015 р. через втрату зв’язку з науковим керівником проф. Ткач Л.О., без права поновлення, наук.спец. 10.02.01 – Українська мова   (Діденко В.П.);

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати здобувача 4-го року навчання кафедри сучасної української мови Карвацьку Анастасії Євгенівну з 31 березня 2015 р. через втрату зв’язку з науковим керівником проф. Ткач Л.О., без права поновлення.

 СЛУХАЛИ:

Ж) Звіт випускника докторантури по кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту зі спеціальності 11.00.02 – Економічна та соціальна географія Заячука Мирослава Дмитровича;

УХВАЛИЛИ:

Звіт випускника докторантури по кафедрі економічної географії та екологічного менеджменту Заячука Мирослава Дмитровича затвердити.

 СЛУХАЛИ:

З) Рекомендації до друку:

з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім.Ю.Федьковича»

- монографія «Леопольд Седар Сенгор: творець нового типу мовлення» І. Сатиго;

- монографія «Математичні моделі загальної економічної динаміки з урахуванням соціально-економічної кластеризації» Л.М. Буяк;

- монографія «Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (XIX -  початок XXI ст.)» С.З. Романюк;

- монографія «Нариси політичної історії України XX – початку XXI ст.» П.П. Брицький;

- навчальний посібник «Лекційний матеріал до курсу «Спецпрактикум з соціальної психології»» Т.М. Канівець;

- навчальний посібник «Практичний матеріал до курсу «Спецпрактикум з соціальної психології»» Т.М. Канівець;

- методичний посібник «Зошит для практичних занять з курсу «Експериментальна психологія»» Н.М. Гуцуляк, М.М. Корнівська.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім.Ю.Федьковича».

 

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster”P9@Є›«љяchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.