Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 26.10.2015 року

 

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 52 члени ради

 

Порядок денний:

 

1. Інформація про підготовку проекту Статуту ЧНУ відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» від 1.07. 2014 р. (Гордєєв В.В.)

2. Інформація про діяльність видавництва «Рута» у 2008-2015 рр. (Бакай В.В.)

3.Різне.

 СЛУХАЛИ:

1. Про підготовку проекту Статуту ЧНУ відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» від 1.07. 2014 р. проінформував начальник юридичного відділу ЧНУ Гордєєв В.В.

В обговоренні взяли участь: Мельничук С.В., Собчук О.В., Петришин Р.І., Пацурківський П.С.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Створити робочу групу для підготовки проекту Статуту університету.

СЛУХАЛИ:

2. Про діяльність видавництва «Рута» у 2008-2015 рр. проінформував Бакай В.В.

В обговоренні взяли участь: Петришин Р.Р., Мельничук С.В., Ткач М.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про діяльність видавництва «Рута» взяти до відома.

2. Вивчити можливість придбання повно колірної друкарської системи формату А3+.

3. Вивчити можливість переведення літературно-редакційного відділу у 6-й корпус.

СЛУХАЛИ:

А) Про ліквідацію відділу технічних засобів навчання   (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Ліквідувати відділ технічних засобів навчання. 

СЛУХАЛИ:

Б) Про ліквідацію кафедри оптоелектроніки Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук  (Ангельський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Ліквідувати кафедру оптоелектроніки Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 

СЛУХАЛИ:

В) Про зарахування до докторантури терміном до 3-х років з 1 грудня 2015 року:

Майструка Едуарда Васильовича, к.ф-м.н., асистента кафедри електроніки і енергетики зі спец. 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків по  кафедрі електроніки і енергетики і призначити науковим консультантом д.ф-м.н., проф. Мар′янчука П.Д.;

Черлінку Василя Романовича, к.б.н., доцента кафедри ґрунтознавства зі спец. 03.00.18 – Ґрунтознавство по кафедрі ґрунтознавства  і призначити науковим консультантом д.б.н., проф. Дмитрука Ю.М.;

Халавку Юрія Богдановича, к.х.н., асистента кафедри неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів зі спец. 02.00.21 – Хімія твердого тіла по кафедрі неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів і призначити науковим консультантом д.х.н., проф. Фочука П.М.;

Гуцуляк Тетяну Євгенівну, к.філол.н., доцента кафедри сучасної української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова по кафедрі сучасної української мови і призначити науковим консультантом д.філол.н., проф. Ткач Л.О.;

Кирилюка Сергія Миколайовича, к.геогр.н., асистента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеографії зі спец. 11.00.01 – Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів по кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеографії і призначити науковим консультантом д.геогр.н., доц. Рідуша Б.Т.;

Костащука Івана Івановича, к.геогр.н., доцента кафедри географії України та регіоналістики зі спец. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія по кафедрі географії України та регіоналістики і призначити науковим консультантом д.геогр.н., проф. Джамана В.О.;

Костенко Андріану Миколаївну, к.політ.н., доцента кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій Сумського державного університету зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси  по кафедрі політології та державного управління і призначити науковим консультантом д.політ.н., проф. Круглашова А.М.;

Катеринчука Павла Миколайовича, к.політ.н., доцента кафедри міжнародної інформації зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку по кафедрі    міжнародної інформації  і призначити науковим консультантом д.і.н., проф. Фісанова В.П.;

Дашевську Ольгу Володимирівну, к.е.н., доцента, зав. кафедри політології, соціології та гуманітарних наук  Дніпропетровського ун-ту імені Альфреда Нобеля зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку  по кафедрі   міжнародних відносин  і призначити науковим консультантом д.і.н., проф. Макара Ю.І.

                                                               (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Зарахувати до докторантури терміном до 3-х років з 1 грудня 2015 року вищеперелічених осіб.

СЛУХАЛИ:

Г) Про надання дозволу кандидатам наук, які затвердили теми докторських дисертацій, як виняток, керувати аспірантами:

- Браїловському Володимиру Васильовичу, к.ф-м.н.,  доценту кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка, по цій же кафедрі;

- Шкрібляку Миколі Васильовичу, к.і.н., доценту кафедри культурології, релігієзнавства та теології зі спец. 09.00.11 – Релігієзнавство (філос.), по цій же кафедрі;

- Ковалюку Юрію Володимировичу, к.філол.н., асистенту кафедри іноземних мов для природничих ф-тів зі спец. 10.02.04 – Германські мови, по кафедрі англійської мови;               

- Кійко Світлані Василівні, к.філол.н., доценту кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04 – Германські мови, по   цій же  кафедрі;                                           (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Надати дозвіл вищезазначеним кандидатам наук, які затвердили теми докторських дисертацій, як виняток, керувати аспірантами

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження тем:

-  докторської дисертації к.е.н., доценту кафедри міжнародної економіки Білик Руслані Сергіївні зі спец. 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.                               

- кандидатських дисертацій та призначення наукових керівників здобувачам, яким продовжено термін навчання.                            (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми докторської і кандидатських дисертацій та призначити наукових керівників здобувачам, яким продовжено термін навчання.

СЛУХАЛИ:

Е)  Про відрахування:

- Галицької Уляни Вікторівни, аспірантки 3-го року заочної форми навчання кафедри англійської мови зі спец. 10.02.04 – Германські мови з 1 вересня 2015 року з правом поновлення, у зв’язку з відсутністю наукового керівника;

- Сахновської Уляни Євгенівни, аспірантки 1-го року стаціонарної форми навчання кафедри міжнародної інформації зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку з 1 листопада 2015 року, у зв’язку з довідкою ЛКК, з правом поновлення. Науковий керівник - проф. Фісанов В.П.

- Рогової Людмили Валеріївни, аспірантки 3-го року денної форми навчання кафедри  германського, загального і порівняльного мовознавства зі спец. 10.02.04  – Германські мови   з 25 жовтня 2015 року у зв’язку з довідкою  №64/122  від 29.07.2015 р., з правом поновлення. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Кійко С.В.

- Магалевич (Михайлюк)  Галини  Михайлівни, здобувача 3-го року навчання кафедри української літератури зі спеціальності 10.01.01 – Українська  література, з 1 вересня 2015 року  з  правом поновлення у зв’язку з тимчасовим виїздом за межі країни; науковий керівник – к.філол.н., доц. Кирилюк С.Д.                                          (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати вищезазначених осіб.

СЛУХАЛИ:

Є) Про продовження терміну навчання:

в докторантурі:

- Ковтун Альбіні Анатоліївні, докторанту 3-го року навчання кафедри історії та культури української мови зі спеціальності 10.02.01 – Українська мова на     97  календарних днів, у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності. Науковий консультант – д.філол.н., проф. Скаб М.В.;

в аспірантурі:

- Румізі Інні Ігорівні, аспірантці 3-го року стаціонарної форми навчання кафедри англійської мови зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови на 126 календарних днів у зв’язку з довідкою №12 від 08.01.2015 р. Науковий керівник – проф. Бехта І.А.;

- Добинді Ірині Петрівні, аспірантці 3-го року стаціонарної форми навчання кафедри фізичної географії, геоморфології та палеографії зі спеціальності 11.00.11– Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів на 36 календарних днів у зв’язку  з листком непрацездатності Серія АГФ №436057 від 11.09.2015 р. Науковий керівник – проф. Круль В.П.

- Непіт Любові Євгеніївні, аспірантці 3-го року стаціонарної форми навчання кафедри педагогіки та методики початкової освіти зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки на 73 календарних днів у зв’язку з листком тимчасової непрацездатності Серія АВУ №605109 від 20.08.2012 р. Науковий керівник – доц. Романюк С.З.                            (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в докторантурі та аспірантурі вищезазначеним особам.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про призначення з 1 вересня 2015 року здобувачу 3-го року навчання кафедри англійської мови зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови Рубанець Тетяні Василівні наукового керівника к.філол.н., доц. Кійко Світлану Василівну.                                                    (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Призначити з 1 вересня 2015 року здобувачу 3-го року навчання кафедри англійської мови зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови Рубанець Тетяні Василівні наукового керівника к.філол.н., доц. Кійко Світлану Василівну.                                   

СЛУХАЛИ:

З) Звіти докторантів:

- Шпатара Петра Михайловича, докторанта кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спеціальності 05.27.01 – Твердотільна електроніка; науковий консультант - проф. Політанський Л.Ф.

- Саміли Андрія Петровича, докторанта кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спеціальності 05.27.01 – Твердотільна електроніка; науковий консультант - проф. Політанський Л.Ф.

- Снегірьова Ігоря Олександровича, докторанта кафедри філософії (цільовим призначенням для Сумського держ. педагогічного ун-ту  ім. А.С. Макаренка) за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спеціальності 09.00.09 – Філософія науки; науковий консультант – проф. Марчук М.Г.

- Мальцева Валентина Сергійовича, докторанта кафедри української літератури за 1-ий рік навчання в докторантурі зі спеціальності 10.01.06 – Теорія літератури; науковий консультант – проф. Бунчук Б.І.

- Буджака Василя Васильовича, докторанта кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства за 2-ий рік навчання в докторантурі зі спеціальності 03.00.05 – Ботаніка; науковий консультант – проф. Чорней І.І.

- Буждиган Оксани Ярославівни, докторанта кафедри екології та біомоніторингу за 2-ий рік навчання в докторантурі зі спеціальності 03.00.16 – Екологія; науковий консультант – проф. Руденко С.С.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Звіти докторантів затвердити.

СЛУХАЛИ:

И) Про рекомендацію до друку та поширення в мережі Інтернет:     

- збірник «Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія»;

- збірник «Політологічні та соціологічні студії»;

- збірник «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини;

- збірник «Питання історії України»;

- збірник «Історична панорама»;

- збірник «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка» (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку та поширити в мережі Інтернет вищеперелічені збірники наукових праць.

СЛУХАЛИ:

М) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- навчальний посібник «Посібник з граматики англійської мови» авторського колективу кафедри англійської мови;

- монографію «Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи» авторського колективу кафедри фінансів і кредиту;

- монографію Галушки З.І., Заволічної Т.Р. «Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні»;

- навчальний посібник Сухого П.О., Гуцул Т.В. «Інформаційні технології в менеджменті землеустрою»;

- монографію авторського колективу кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем»/ за редакцією Галушки З.І.

- монографію «Новація умов трудового договору» Одовіченої Я.А.

- навчальний посібник «Основи фізики твердого тіла» Крамара В.М.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищеперелічені наукові праці.

ВИСТУПИЛИ: Пацурківський П.С. – декан юридичного факультету. – Шановні колеги, висловлюю свою стурбованість та прошу дати моральну оцінку фактам підкупу голосів студентів ЧНУ, зафіксованих на виборчій дільниці № 730506 спостерігачами ГМ «Опора».

В обговоренні взяли участь: Мельничук С.В., Наконечний І.Ю., Ткач М.В., Балух В.О., Петришин Р.І., Григорків В.С., Яремчук В.В.

УХВАЛИЛИ:

Публічно засудити та вважати антиморальним факт підкупу виборців у студмістечку університету.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastereЯT)А@¦0I8Мchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.