Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 28.03.2016 року

 

Головує: Мельничук С.В. голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 51 членів ради

                                                                                                                     Порядок денний:

1. Звіт про наукову роботу університету у 2015 році та план роботи на наступний рік (Фочук П.М.).

2. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2015 р. (Кубай І.М.)

3. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів ЧНУ.

4. Затвердження «Морально-етичного мінімуму професорсько-викладацького складу, студентів, інших працівників та адміністрації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (Марусик Т.В.)

5. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про наукову роботу університету у 2015 році та план роботи на наступний рік прозвітував проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків П.М. Фочук.

В обговоренні взяли участь: Коуглашов А.М., Балух В.О., Черевко І.М., Ангельський О.В., Бунчук Б.І., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Опублікувати/подати до друку не менше 2 (для професора)та 1 (для доцента) статей у наукових виданнях, що входять до науко-метричних баз даних (WoS, Scopus, Copernicus, EBSCOта інші)

(Відповідальні - завідувачі кафедр, декани, директори).

2. Кожній кафедрі університету підготувати та подати протягом 2016 року не менше 1 наукового проекту для отримання фінансування з Держбюджету або міжнародного гранту (Відповідальні -  завідувачі кафедр, декани, директори).

3. Керівникам держбюджетних НДР до 1 липня 2016 року подати пропозиції щодо укладення госпдоговірних НДР  (Відповідальні – завідувачі кафедр).

4. До 1 квітня 2016 року створити наукові профілі науковців унівеситету у Scopus, ResearchID, ORCID, WebofScience (Відповідальні – завідувачі кафедр, декани, директори).

5. Обговорити стан наукової роботи структурних підрозділів університету на засіданнях кафедр, факультетів, інститутів до 1.05.2016 р.

СЛУХАЛИ:

2. Звіт вченого секретаря університету Кубай І.М. про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2015 р.

УХВАЛИЛИ:

1 Інформацію про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2015 р. взяти до відома.

2. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад ЧНУ за 2015 р. затвердити.

СЛУХАЛИ:

3. Обрання за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

- Обрати на посаду завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва Курика Дмитра Миколайовича;

- Обрати на посаду завідувача каф-ри екології та біомоніторингу Руденко Світлану Степанівну;

- Обрати на посаду завідувача каф-ри  землевпорядкування та кадастру Беспалька Руслана Івановича;

- Обрати на посаду завідувача каф-ри педагогіки та соціальної роботи Петрюк Ірину Михайлівну;

- Обрати на посаду завідувача каф-ри системного аналізу і страхової та фінансової математики Малика Ігора Володимировича;

- Обрати на посаду професора каф-ри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Рідуша Богдана Тарасовича;

- Обрати на посаду доцента кафедри будівництва Струка Андрія Ярославовича.

СЛУХАЛИ:

4. Інформацію про основні положення та принципи «Морально-етичного мінімуму професорсько-викладацького складу, студентів, інших працівників та адміністрації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» надала проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Марусик Т.В.

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Саранський М.Д., Лопатинський Ю.М., Пацурківський П.С., Круглашов А.М., Петришин Р.І., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти «Морально-етичний мінімум професорсько-викладацького складу, студентів, інших працівників та адміністрації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» за основу.

2. Обговорити на засіданнях кафедр, вчених радах Інститутів, факультетів «Морально-етичний мінімум професорсько-викладацького складу, студентів, інших працівників та адміністрації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» до 1.05.2016 р. та внести корективи у документ для його остаточного затвердження на Вченій раді університету.

СЛУХАЛИ:

5. Різне:

А) Затвердження «Положення про рейтинг студентів ЧНУ денної форми навчання» (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Положення про рейтинг студентів ЧНУ денної форми навчання».

СЛУХАЛИ:

 

Б) Інформація про розрахунку по платі за навчання студентів ЧНУ (Марут С.Г.)

В обговоренні взяли участь: Мельничук С.В., Пацурківський П.С.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

В)Про затвердження тем кандидатських, докторських дисертацій  аспірантам,  докторантам та співробітнику університету (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських, докторських дисертацій  аспірантам,  докторантам та співробітнику університету.

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів, докторантів 1-го року навчання (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити індивідуальні плани роботи аспірантів, докторантів 1-го року навчання

СЛУХАЛИ:

Д) Про зміну наукового керівника аспірантам кафедри неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів зі спеціальності 02.00.21 – Хімія твердого тіла :

 - Доскалюк (Вигнан) Наталії Миколаївні;

- Тинкевич Олені Олександрівні, на к.х.н., асистента, докторанта цієї ж кафедри Халавку Юрія Богдановича (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукового керівника вищезазначеним аспірантам кафедри неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів зі спеціальності 02.00.21 – Хімія твердого тіла.

СЛУХАЛИ:

Е) Про відрахування з аспірантури Стрельчука Олександра Сергійовича, аспіранта кафедри політології та державного управління 1-го року  денної форми навчання за контрактом зі спеціальності 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, за власним бажанням (сімейні обставини). Науковий керівник – к.політ.н., доц. Мельничук І.М. (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з аспірантури Стрельчука Олександра Сергійовича, аспіранта кафедри політології та державного управління 1-го року  денної форми навчання за контрактом зі спеціальності 23.00.02 – Політичні інститути та процеси, за власним бажанням (сімейні обставини) з правом поновлення.

СЛУХАЛИ:

Є) Про продовження терміну перебування в аспірантурі аспірантці кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства 3-го року денної форми навчання Лупенко Тетяні Анатоліївні, у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності. Науковий керівник – проф. Кушнерик В.І. (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін перебування в аспірантурі аспірантці кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства 3-го року денної форми навчання Лупенко Тетяні Анатоліївні, у зв’язку з листками тимчасової непрацездатності.

СЛУХАЛИ:

Ж) Звіт Ковтун Альбіни Анатоліївни,  випускниці докторантури зі спеціальності 10.02.01 – Українська мова про виконання докторської дисертації. Науковий консультант – проф. Скаб М.В.

УХВАЛИЛИ:

1.Інформацію взяти до відома.

2. Звіт Ковтун Альбіни Анатоліївни,  випускниці докторантури зі спеціальності 10.02.01 – Українська мова про виконання докторської дисертації затвердити.

СЛУХАЛИ:

З) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію Николаєва А.М. «Гідрологічний і гідрохімічний режими малих річок урбанізованої території»;

- посібник «Топографія з основами геодезії: методичний посібник» Дарчук К.В., Мельник А.А.;

- посібник «Матеріали навчальної практики з геодезії: методичний посібник. Частина 1.» (укладачі: Дарчук К.В., Смірнов Я.В., Гуцул Т.В.);

- навчальний посібник «Основи спортивного орієнтування» (укладачі: Слобожанінов А.А., Мединський С.В., Галан Я.П., Слобожанінов П.А.);

- навчальний посібник «Практикум з методики навчання англійської мови у початковій школі» (укладачі: Б.І. Лабінська, О.Я. Гоменюк, О.М. Тумак);

- навчальний посібник «Практикум з методики навчання французької мови у початковій школі» (укладачі: Б.І. Лабінська, А.М. Незвезька);

- монографію Татулич І.Ю. «Цивільно процесуальна форма в суді першої інстанції»;

- монографію Бутирського А.А. «Вирішення господарських (торгових) спорів в країнах Східної Європи»;

- навчальний посібник «Інженерна психологія: курс лекцій» Канівець Т.М.

- навчальний посібник «Стилістичні аспекти перекладу» Бялик В.Д., Микитюк І.М.

- посібник Докаша В.І. «Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення»» (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterсдІжU@k¤Z4§chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.