Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 28 листопада 2016 року

 

Головує: Петришин Р.І. – заступник голови ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 50 членів ради

Порядок денний:

1. Звіт про міжнародну діяльність університету за 2015-2016 рр. (доповідають – проф. Фочук П.М., Луканюк С.М.)

2. Різне.  

СЛУХАЛИ:

1. Звіт про міжнародну діяльність університету за 2015-2016 рр. (доповідають – проф. Фочук П.М., Луканюк С.М.).

В обговоренні прийняли участь: Ткач М.В., Ангельський О.В., Круглашов А.М., Макар Ю.І.

УХВАЛИЛИ:

1. Залучити усі кафедри до міжнародної співпраці Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича університету.

2. Вивчити питання щодо погодження та підписання договорів із партнерами для запровадження подвійного диплома.

3. Розширити співробітництво університету за рахунок налагодження контактів із новими партнерами.

4. Інтенсифікувати процес пошуку і залучення іноземних студентів на повний курс навчання в ЧНУ.

5. Збільшити участь університету у нових проектах Erasmus+ та K2.

6. Розробити та прийняти стратегію міжнародної діяльності університету.

СЛУХАЛИ:

2. Різне:

А) Про затвердження «Правил прийому до ЧНУ у 2017 р. (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Правила прийому до ЧНУ у 2017 р.

СЛУХАЛИ:

Б) Ухвала щодо делегування повноважень обрання за конкурсом на посади доцентів Вченою радою університету Вченим радам Інститутів та факультетів відповідно до Статуту університету (Яценюк Н.М.).

УХВАЛИЛИ:

Ухвалили делегувати повноваження обрання за конкурсом на посади доцентів Вченою радою університету Вченим радам Інститутів та факультетів відповідно до Статуту університету.

СЛУХАЛИ:

В) Затвердження Положення «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».

СЛУХАЛИ:

Г) Про рекомендацію вищому органу самоврядування університету збільшення кількісного складу Вченої ради до 70 членів та включення до складу Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича співробітників коледжу ЧНУ: Дерев’янчука М.Я., Білокрилої О.Я. (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати вищому органу самоврядування університету збільшити кількісний склад Вченої ради до 70 членів.

 2. Рекомендувати вищому органу самоврядування університету ввести до складу Вченої ради ЧНУ:

3.1.Дерев’янчука Миколу Ярославовича;

3.2. Білокрилу Ольгу Яковлівну.

СЛУХАЛИ:

Д) Про зміни до кошторису університету за листопад 2016 р. (Марут С.Г.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до кошторису університету за КПКВ 2201040, КПКВ 2201150, 2201160, 2201380 з 31 жовтня  по 29 листопада 2016 р. (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Е) Про прийняття Положення про запобігання плагіату в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків професора Фочука П.М. взяти до відома та спрямувати зусилля на посилення роботи в університеті щодо дотримання його викладачами, науковцями, докторантами, аспірантами та студентами норм академічної доброчесності.
  2. Затвердити положення про запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (додається) та ввести його в дію з 01.12.2016 року.
  3. Затвердити правила про академічну доброчесність у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та ввести його в дію з 01.12.2016 року.
  4. Проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків професору Фочуку П.М. забезпечити постійний моніторинг дотримання навчальними і науковими підрозділами університету засад академічної доброчесності та норм положення про запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
  5. Директорам інститутів та деканам факультетів обговорити питання академічної доброчесності на Вчених радах та зобов’язати науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників дотримуватись норм положення про запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
  6. Завідувачам кафедр обговорити питання академічної доброчесності на засіданнях кафедр та зобов’язати науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, аспірантів, докторантів та студентів дотримуватись норм Тимчасового положення про запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича при написанні наукових, методичних, навчальних та кваліфікаційних робіт.
  7. Контроль за виконання цього рішення покласти на проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Фочука П.М.
  8. Інформацію про хід виконання рішення розглянути на засіданні Вченої ради університету у травні 2017 р.

СЛУХАЛИ:

Є) Про створення нової кафедри «Фізична реабілітація» у зв’язку з проходженням акредитації спеціальності 8.01020302 «Фізична реабілітація» (Добржанський О.В.).

УХВАЛИЛИ:

Створити кафедру «Фізичної реабілітації» у зв’язку з проходженням акредитації спеціальності 8.01020302 «Фізична реабілітація».

СЛУХАЛИ:

Ж) Про відкриття освітньої програми «Зарубіжна література та англійська мова» в межах предметної спеціалізації 014.02 «Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))» спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» (Добржанський О.В.).

УХВАЛИЛИ:

Відкрити освітню програму «Зарубіжна література та англійська мова» в межах предметної спеціалізації 014.02 «Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))» спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)».

СЛУХАЛИ:

З) Про відрахування з університету:

-  Дашевської Ольги Володимирівни, докторанта кафедри міжнародних відносин, 1-го року навчання за контрактом зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем  та глобального розвитку у зв’язку з заключенням ЛКК №  173; науковий керівник – проф. Макар Ю.І.

- Кравченко Галини Олексіївни, аспірантки 1-го року стаціонарної форми навчання за контрактом кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури зі спец. 035 Філологія, за сімейними обставинами; науковий керівник – проф. Зварич І.М.

- Храпливого Андрія Ігоровича, аспіранта 1-го року навчання за контрактом кафедри підприємства, торгівлі та біржової діяльності зі спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за невиконання договірних зобов’язань та завдань передбачених навчальним планом; науковий керівник – доц. Скляр Є.В.  (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати з університету:

-  Дашевську Ольгу Володимирівну, докторанта кафедри міжнародних відносин, 1-го року навчання за контрактом зі спец. 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем  та глобального розвитку у зв’язку з заключенням ЛКК №  173; науковий керівник – проф. Макар Ю.І.

 - Кравченко Галину Олексіївну, аспірантку 1-го року стаціонарної форми навчання за контрактом кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури зі спец. 035 Філологія, за сімейними обставинами; науковий керівник – проф. Зварич І.М.

- Храпливого Андрія Ігоровича, аспіранта 1-го року навчання за контрактом кафедри підприємства, торгівлі та біржової діяльності зі спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за невиконання договірних зобов’язань та завдань передбачених навчальним планом з правом поновлення; науковий керівник – доц. Скляр Є.В.  

СЛУХАЛИ:

И) Про зміну наукового керівника:

Федірчик Тетяну Дмитрівну, д.пед.н., доцента кафедри педагогіки та методики початкової освіти призначити науковим керівником аспірантці цієї ж кафедри 2-го року навчання за державним замовленням зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки Нікулі Наталі Вікторівні (Діденко В.П.)

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукового керівника:

Федірчик Тетяну Дмитрівну, д.пед.н., доцента кафедри педагогіки та методики початкової освіти призначити науковим керівником аспірантці цієї ж кафедри 2-го року навчання за державним замовленням зі спец. 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки Нікулі Наталі Вікторівні

СЛУХАЛИ:

І) Звіти докторантів:

- Шпатара Петра Михайловича, докторанта кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка за 2-ий рік навчання. Науковий консультант – проф. Політанський Л.Ф.

- Саміли Андрія Петровича, докторанта кафедри докторанта кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, зі спец. 05.27.01 – Твердотільна електроніка за 2-ий рік навчання. Науковий консультант – проф. Політанський Л.Ф.

- Снегірьова Ігора Олександровича, докторанта кафедри філософії зі спец. 09.00.09 – Філософія науки за 2-ий рік навчання. Науковий консультант – проф. Марчук М.Г.

- Халавки Юрія Богдановича, докторанта кафедри неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів зі спец. 02.00.21 – Хімія твердого тіла за 1-ий рік навчання. Науковий консультант – проф. Фочук П.М.

- Гуцуляк Тетяни Євгенівни, докторанта кафедри сучасної української мови зі спец. 10.02.01 – Українська мова за 1-ий рік навчання. Науковий консультант – проф. Ткач Л.О.

- Костенко Андріани Миколаївни, докторанта  кафедри політології та державного управління зі спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси за 1-ий рік навчання. Науковий консультант – проф. Круглашов А.М.

- Мальцева Валентина Сергійовича, докторанта кафедри української літератури зі спец. 10.01.06 – Теорія літератури  за 2-ий рік навчання. Науковий консультант – проф. Бунчук Б.І.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Звіти докторантів затвердити.

СЛУХАЛИ:

Ї)  Про рекомендацію збірника наукових праць «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Романо-слов’янський дискурс» до друку та поширення в мережі Інтернет      (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати збірник наукових праць «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Романо-слов’янський дискурс» до друку та поширення в мережі Інтернет    

СЛУХАЛИ:

Й) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- навчальний посібник Руснак Д.А. «Теорія і практика формування франкомовної граматичної компетентності з комп’ютерною підтримкою»;

- навчальний посібник Лясоти Т.І., Лясоти Є.Л. «Методика навчання техніки катання на гірських лижах»;

- навчальний посібник Цепенди М.В., Цепенди М.М. «Водноресурсний менеджмент»;

- навчальний підручник Ющенка Ю.С. «Загальна гідрологія»;

- монографія  Квасецької Я.А. «Професійна підготовка вихователів довкілля на західноукраїнських землях: історичний аспект»;

- монографія Ткачук І.Я. «Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України»;

- навчальний посібник Андрєєвої Я.Ф., Гайсонюк Н.А., Проскурняк О.П. «Основи психологічної практики»;

- навчальний посібник Залуцького О.В. «Музична критика на Буковині. Випуск 2»;

- монографію «Дизайн оксидних і сульфідних напівпровідникових систем та фото каталітичні процеси за їх участю» Кобаса І.М., Кондратьєва І.В.;

- навчальний посібник «Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації: лабораторний практикум» Воробець М.М., Сачко А.В., Кобаса І.М.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster+Цщ3@ЬAfgchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.