Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 30 травня 2016 року

 

Головує: Мельничук С.В. – голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 54 членів ради

 Порядок денний:

1. Звіт про діяльність університету у гуманітарній сфері (Т.В.Марусик).

2. Інформація про оцінку роботи викладачів університету за результатами анкетування студентів (Р.І. Петришин).

3. Обрання за конкурсом на посаду доцента ЧНУ.

4. Присвоєння вченого звання.

5. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про діяльність університету у гуманітарній сфері прозвітувала проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу ЧНУ Т.В. Марусик.

В обговоренні взяли участь: Маслюченко В.К., Яремчук В., Черевко І.М., Бунчук Б.І.

УХВАЛИЛИ:

 1. Роботу з питань гуманітарної освіти та виховання  за звітний період вважати задовільною. Інформацію взяти до уваги.

2. Активізувати індивідуальну роботу кураторів академгруп  та органів студентського самоврядування університету  у напрямі  підтримки найбільш уразливих категорій студентства (пільговики)

3. Сприяти розвиткові екскурсійного обслуговування шляхом виділення частини коштів, отриманих від надання платних послуг на придбання необхідного обладнання і рекламної продукції.

СЛУХАЛИ:

2. Про оцінку роботи викладачів університету за результатами анкетування студентів проінформував перший проректор ЧНУ Р.І. Петришин.

В обговоренні взяли участь: Фочук П.М., Балух В.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про оцінку роботи викладачів університету за результатами анкетування студентів у 2016 р. взяти до відома.

2. Директорів Інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр ЧНУ зобов’язати отримати інформацію про оцінку роботи викладачів університету у 2016 р. та взяти її до уваги.

2. Результати анкетування обговорити на засіданнях кафедр, вчених радах Інститутів й факультетів (до кінця 2016 р).

СЛУХАЛИ:

3. Обрання за конкурсом на посаду доцента ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

Обрати на посаду доцента ЧНУ:

-Ковальського Анатолія Йосиповича (кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства);

-Подорожну Тетяну Станіславівну (кафедра філософії та теорії права);

-Третякову Олену Василівну (кафедра фінансів і кредиту).

СЛУХАЛИ:

4. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти вчене звання доцента кафедри неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів Халавці Юрію Богдановичу.

СЛУХАЛИ:

5. Різне:

А) Про узгодження запропонованого переводу спеціальностей у БДФЕУ до факультетів ЧНУ (Мельничук С.В.).

УХВАЛИЛИ:

1. Утворити у складі ЧНУ з використанням кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази БДФЕУ окремий факультет Фінансів, підприємництва та обліку.

2. Створити у коледжі ЧНУ з 1.09.2016 р. три відділення:

-Економічне відділення;

-Юридичне відділення;

-Природниче відділення.

3. За пропозицією комісії по реорганізації БДФЕУ прийняти наступний перевід спеціальностей до факультетів ЧНУ:

Спеціальності в БДФЕУ: «Фінанси і кредит», «Банківська справа», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Оподаткування», «Управління інноваційною діяльністю», «Фінанси і кредит (перепідготовка)», «Облік і аудит (перепідготовка)» перевести до новоствореного факультету ЧНУ.

4. Спеціальність в БДФЕУ «Правознавство» перевести на юридичний факультет ЧНУ.

5. Спеціальність в БДФЕУ «Туризм» перевести на географічний факультет ЧНУ.

6. Спеціальність в БДФЕУ «Комп’ютерні науки» перевести в Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ.

7. Спеціальність в БДФЕУ «Соціальна робота» перевести на факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ.

8. Спеціальність в БДФЕУ «Документознавство та інформаційна діяльність»  перевести на факультет історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

Б) Про зміни до кошторису університету (Марут С.Г.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до кошторису університету за КПКВ 2201040 та КПКВ 2201160 з 18 квітня по 30 травня 2016 р. (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

В) Про створення кафедри юридичної психології на юридичному факультеті ЧНУ (Пацурківський П.С.).

УХВАЛИЛИ:

З 1.09.2016 р. створити на юридичному факультеті ЧНУ кафедру юридичної психології та відкрити лабораторію юридичної психології.

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження тем кандидатських дисертацій (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити тем кандидатських дисертацій.

СЛУХАЛИ:

Д) Про продовження терміну навчання в денній аспірантурі Єфтеньевій Ренаті Іллівні, аспірантці 3-го року навчання кафедри органічної і фізичної хімії та екології  хімічних виробництв зі спец. 02.00.03 – Органічна хімія на 150 календарних днів у зв’язку з листками  тимчасової непрацездатності. Науковий керівник  - проф. Лявинець О.С. (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Продовжити термін навчання в денній аспірантурі Єфтеньевій Ренаті Іллівні, аспірантці 3-го року навчання кафедри органічної і фізичної хімії та екології  хімічних виробництв зі спец. 02.00.03 – Органічна хімія на 150 календарних днів у зв’язку з листками  тимчасової непрацездатності.

СЛУХАЛИ:

Е) Про зміну наукових керівників аспірантам:

- Головащенко Юлії Сергіївні, аспірантці кафедри англійської мови 2-го року денної форми навчання, призначити науковим керівником к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов для природничих факультетів Венкель Тетяну Василівну (спец. 10.02.04 – Германські мови);

- Кушнірик Ользі Василівні, аспірантці кафедри біохімії та біотехнології 3-го року денної форми навчання призначити  науковим керівником к.б.н., доцента цієї ж кафедри Худого Олексія Ігоровича (спец. 03.00.04 – Біохімія) (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Змінити наукових керівників аспірантам:

- Головащенко Юлії Сергіївні, аспірантці кафедри англійської мови 2-го року денної форми навчання, призначити науковим керівником к.філол.н., доц. кафедри іноземних мов для природничих факультетів Венкель Тетяну Василівну (спец. 10.02.04 – Германські мови);

- Кушнірик Ользі Василівні, аспірантці кафедри біохімії та біотехнології 3-го року денної форми навчання призначити  науковим керівником к.б.н., доцента цієї ж кафедри Худого Олексія Ігоровича (спец. 03.00.04 – Біохімія).    

СЛУХАЛИ:

Є) Про затвердження складу предметних комісій для призначення вступних іспитів до аспірантури та викладання іноземних мов аспірантам факультету історії, політології та міжнародних відносин (Діденко В.П.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити склад предметних комісій для призначення вступних іспитів до аспірантури та викладання іноземних мов аспірантам факультету історії, політології та міжнародних відносин.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про проект «Порядку атестації та розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого дослідника в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича» (Кубай І.М.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Порядок атестації та розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого дослідника в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича».

СЛУХАЛИ:

З) Затвердження Типової програми з навчальної дисципліни «Англійська мова для науковців», укладачі програми: Б.І. Лабінська, О.І. Манютіна  (Осовська І.М.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Типову програму з навчальної дисципліни «Англійська мова для науковців», укладачі програми: Б.І. Лабінська, О.І. Малютіна.

СЛУХАЛИ:

И) Про перейменування відділу докторантури, аспірантури та наукової роботи молоді у зв’язку із виконанням вимог п. 5 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук  у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ від 23.03.2016 р. № 261 (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

На виконанням вимог п. 5 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук  у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ від 23.03.2016 р. № 261, для координації діяльності структурних підрозділів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук  у ЧНУ перейменувати відділ докторантури, аспірантури та наукової роботи молоді у відділ аспірантури і докторантури.

СЛУХАЛИ:

І) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- підручник «Оптимізаційні методи та моделі» автори: Григорків В.С., Григорків М.В.;

- навчальний посібник «Рівняння математичної фізики: основні методи, приклади, задачі» автори: Івасишен С.Д., Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Мельничук Л.М.;

- монографія «Соціально-економічний механізм ринкового розподілу доходів» Галушка З.І., Дутчак А.В.;

- підручник «Практична граматика німецької мови» Осовська І.М.;

- навчальний посібник «Ваш хребет. Пізнай себе – переможеш хворобу», автор Лисак Н.М.;

- монографія «Динаміка назв їжі та напоїв у буковинських говірках» автори: Руснак Н.О., Борис Л.М.;

- монографія «Пишу, як серце диктує…»(Роль мовотворчості Сидора Воробкевича в історії української літературної мови) автори: Кульбабська О.В., Шатілова Н.О.;

- монографія «Система професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту у США» автор: Мединський С.В.

- навчальний посібник «Історія спортивної гімнастики в Україні» Євстратов П.І., Зорій Я.Б, Гауряк О.Д.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster–Љ@Л?&»Kchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.