Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 06 червня 2017 року

 

Головує: Мельничук С.В.  голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 50 членів ради

Порядок денний:

 

 1. Звіт про діяльність університету у гуманітарній сфері (доповідає – проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, проф. Марусик Т.В.).
 2. Інформація про результати анкетування студентів 1-го курсу ЧНУ (доповідає – перший проректор, проф. Петришин Р.І. ).
 3. Обрання на посади завідувачів кафедр.
 4. Присвоєння вченого звання.
 5. Різне:

СЛУХАЛИ:

1. Звіт про діяльність університету у гуманітарній сфері проректора з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу, проф. Марусик Т.В.

В обговоренні взяли участь: Лезун Є.

УХВАЛИЛИ:

 1. Діяльність університету в гуманітарно-виховній сфері за звітний період вважати задовільною. 
 2. Активізувати роботу кураторів академічних груп щодо вивчення індивідуальних особливостей студентів та забезпечення превентивного виховання (Директори,  декани, заступники Директорів Інститутів, деканів факультетів).
 3. Посилити роботу  постійно діючих семінарів-практикумів кураторів академгруп, де акцентувати увагу на питаннях результативності виховної роботи з молоддю, особливо першокурсниками  (Директори, декани,  заступники Директорів Інститутів,  деканів факультетів) .
 4. Активізувати співпрацю деканатів Інститутів і факультетів з адміністрацією студмістечка у напрямі об'єктивного і своєчасного реагування на проблеми соціально-побутового характеру і дотримання "Правил внутрішнього розпорядку у студмістечку" (Директори, декани, адміністрація студмістечка, відділ, студпарламент).
 5. Сприяти розвиткові екскурсійного обслуговування шляхом виділення частини коштів, отриманих від надання платних послуг на придбання необхідного обладнання і рекламної продукції.
 6. Розпочати підготовчу  роботу  у напрямі відновлення музею університету шляхом залучення студентів, викладачів і випускників університету до пошуку експозиційних матеріалів.
 7. Вивчити можливість введення  інституту кураторства студентів старших курсів над студентами молодших курсів, що навчаються в ЧНУ.

СЛУХАЛИ:

2. Інформація про результати анкетування студентів 1-го курсу ЧНУ (доповідає – перший проректор, проф. Петришин Р.І. ).

УХВАЛИЛИ:

1. Відділу з виховної роботи та гуманітарної освіти (Кушнір Л.І.) до вересня 2017 року розробити і подати на факультети (Інститути) коледж ЧНУ орієнтовний план роботи зі студентами першого курсу (важливі дати, тематичні бесіди, екскурсії в музеї, відвідування театрів тощо).

2. Заступникам деканів (Директорів) факультетів (Інститутів), коледжу з навчально-виховної роботи взяти під особливий контроль роботу наставників груп першого курсу.

3. Завідувачам кафедр, які забезпечують навчальний процес на першому курсі, проаналізувати кадровий склад і в разі потреби внести необхідні зміни з метою залучення до роботи з першокурсниками найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів.

4. У січні 2018 року навчальному відділу (Гарабажів Я.Д.) і відділу з виховної роботи та гуманітарної освіти (Кушнір Л.І.) провести спільну виробничу нараду із представниками факультетів (Інститутів), коледжу ЧНУ для обговорення результатів навчання та виконання виховних заходів для першокурсників за перший семестр 2017-2018 навчального року.

СЛУХАЛИ:

3. Обрання на посади завідувачів кафедр.

УХВАЛИЛИ:

Обрати на посади завідувачів кафедр:

1. завідувача кафедри прикладної математики та інформаційних технологій факультету математики та інформатики проф. Бігуна Ярослава Йосиповича (Результати голосування: «За» - 48, «Проти» -0, «Недійсних бюлетенів» - 2);

2. завідувача кафедри історії Нового та новітнього часу факультету історії, політології та міжнародних відносин проф. Сича Олександра Івановича (Результати голосування: «За» - 45, «Проти» - 3, «Недійсних бюлетенів» - 2);

3. завідувача кафедри міжнародної інформації факультету історії, політології та міжнародних відносин проф. Фісанова Володимира Петровича (Результати голосування: «За»-49, «Проти» -0, «Недійсних бюлетенів» - 1);

4. завідувача кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук проф. Політанського Леоніда Францовича (Результати голосування: «За» - 49, «Проти» - 0, «Недійсних бюлетенів» - 1);

 5. завідувача кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів факультету фізичної культури та здоров*я людини доц. Мужичка Вадима Олександровича (Результати голосування: «За» - 47, «Проти» - 3, «Недійсних бюлетенів» - 0 );

6. завідувача кафедри гідрометеорології та водних ресурсів географічного факультету проф. Ющенка Юрія Сергійовича (Результати голосування: «За» - 49, «Проти» - 0, «Недійсних бюлетенів» - 1);

7. завідувача кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії географічного факультету проф. Круля Володимир Петровича (Результати голосування: «За» - 36, «Проти» - 10, «Недійсних бюлетенів» - 4);

8. завідувача кафедри геодезії, картографії та управління територіями географічного факультету проф. Сухого Петра Олексійовича (Результати голосування: «За» - 49, «Проти» -0, «Недійсних бюлетенів» - 1).

СЛУХАЛИ:

4. Присвоєння вченого звання.

УХВАЛИЛИ:

1. Присвоїти вчене звання доцента по кафедрі оптики і видавничо-поліграфічної справи:

- к.фіз-мат.н. Горському Михайлу Петровичу (Результати голосування: «За» - 48, «Проти» -1, «Недійсних бюлетенів» - 1).

2. Присвоїти вчене звання доцента по кафедрі оптики і видавничо-поліграфічної справи:

- к.фіз-мат.н. Дуболазову Олександру Володимировичу (Результати голосування: «За» - 49, «Проти» -0, «Недійсних бюлетенів» - 1).

3. Присвоїти вчене звання доцента по кафедрі будівництва:

- к.фіз-мат.н. Струку Андрію Ярославовичу (Результати голосування: «За» - 46, «Проти» -3, «Недійсних бюлетенів» - 1).

4. Присвоїти вчене звання доцента по кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

- к.екон.н. Яскалу Ігорю Валерійовичу (Результати голосування: «За» - 49, «Проти» -0, «Недійсних бюлетенів» - 1).

СЛУХАЛИ:

5. Різне:

А) Про затвердження Антикорупційної програми ЧНУ на 2017 р. (Петришин Р.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Антикорупційну програму ЧНУ на 2017 р.

СЛУХАЛИ:

Б) Про затвердження освітніх програм для 1-го (бакалавр), 2-го (магістр) рівню вищої освіти (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити освітні програми для 1-го (бакалавр), 2-го (магістр) рівню вищої освіти.

СЛУХАЛИ:

В) Про внесення змін до структури функціонування Ботанічного саду з метою оптимізації його функціонування.

 (Петришин Р.І.).

УХВАЛИЛИ:

З метою оптимізації функціонування Ботанічного саду та на підставі рішення Вченої ради ЧНУ від 21.09.2015 р. (Протокол №8) провести наступну реорганізацію структури:

- створити замість існуючого відділу трав’янистих рослин і дендрології відділ рослин відкритого ґрунту;

- залишити у структурі Ботанічного саду: відділ рослин захищеного ґрунту; відділ рослин відкритого ґрунту і відділ паркознавства (з місцем розташування на території Резиденції митрополитів Буковини і Далмації).

СЛУХАЛИ:

Г) Про внесення змін до Правил прийому до університету у 2017 році  (Звоздецький Т.І.).

В обговоренні взяли участь: Ткач М.В., Пацурківський П.С.

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до Правил прийому до університету у 2017 році (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Д) Про затвердження Правил прийому до коледжу університету у 2017 році (Собчук О.Д. ).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Правила прийому до коледжу університету у 2017 році (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

 Е) Про визнання документу про науковий ступінь доктора філософії в галузі гуманітарних наук, 035 – «Філологія», здобутого в Ясському університеті «Александру Іон Куза» (Румунія), що виданий пані Вринчану Фелічії Дамаскінівні на підставі захисту докторської дисертації та згідно з наказом Міністерства виховання і дослідження (Румунії) №3956 від 25.04.2005 року як такий, що відповідає дипломові кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови (Мельничук С.В.);

УХВАЛИЛИ:

Визнати документу про науковий ступінь доктора філософії в галузі гуманітарних наук, 035 – «Філологія», здобутого в Ясському університеті «Александру Іон Куза» (Румунія), що виданий пані Вринчану Фелічії Дамаскінівні на підставі захисту докторської дисертації та згідно з наказом Міністерства виховання і дослідження (Румунії) №3956 від 25.04.2005 року як такий, що відповідає дипломові кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови

СЛУХАЛИ:

Є) Про внесення змін до кошторису університету (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на  травень 2017 р. за КПКВ 2201380, 2201570, 2201160 (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Ж) Про внесення змін до структури функціонування Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з метою оптимізації її функціонування  (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку зі зменшенням обсягу виконуваних робіт (відвідування та книговидача), значною структурованістю обслуговуючих відділів, зростаючою роллю віртуальної складової в сучасних наукових бібліотеках, виникла необхідність структурної й штатної реорганізації існуючих відділів обслуговування та інших відділів, а тому пропонуємо наступні зміни:

1. Скасувати галузевий відділ.

2. Скасувати відділ обслуговування навчальною літературою.

3. Скасувати відділ обслуговування науковою літературою.

4. Скасувати відділ культурно-просвітницької роботи.

5. Створити відділ обслуговування з сектором абонементу навчальної й художньої літератури та сектором читальних залів за категоріями користувачів, галузями знань і видами літератури.

СЛУХАЛИ:

З) Про підтримку комп’ютеризованого навчально-методичного комплексу «Електротехніка і електроніка» авторів Ю.Я. Бобала, О.Є. Гамоли, Б.А. Мандзія, П.Г. Стахіва, Л.Д. Писаренка, Н.Б. Каховської, Ю.І. Якименка на присудження Державної премії України в галузі освіти (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Підтримати комп’ютеризований навчально-методичний комплекс «Електротехніка і електроніка» авторів Ю.Я. Бобала, О.Є. Гамоли, Б.А. Мандзія, П.Г. Стахіва, Л.Д. Писаренка, Н.Б. Каховської, Ю.І. Якименка на присудження Державної премії України в галузі освіти.

СЛУХАЛИ:

И) Про підтримку роботи «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ-підтримки діяльності інноваційного університету» у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року в номінації «Вища освіта» (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Підтримати роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ-підтримки діяльності інноваційного університету» у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року в номінації «Вища освіта».

СЛУХАЛИ:

І) Про відрахування аспірантки  2-го року заочної форми навчання на комерційній основі зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови,   Качинської Ірини Ігорівни  (кафедра англійської мови), н/кер. к.філол.н., асист. Ковалюк Ю.В.;  з правом поновлення (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати аспірантку  2-го року заочної форми навчання на комерційній основі зі спеціальності 10.02.04 – Германські мови,   Качинської Ірини Ігорівни  (кафедра англійської мови), н/кер. к.філол.н., асист. Ковалюк Ю.В.;  з правом поновлення.

СЛУХАЛИ:

Ї) Про підтримку циклу робіт «Теоретико-методологічне обґрунтування і практичне запровадження системи підготовки фахівців для сфери державного управління та місцевого самоврядування»авторський колектив у складі Л.О.Бєлової, В.М.Вакуленка, К.О.Ващенка, В.А.Гошовської, В.С.Загорського, В.С.Куйбіди, В.І.Лугового, Т.В.Мотренка, І.В.Розпутенка, В.М.Шаповала на присудження Державної премії України в галузі освіти 2017 року (номінація «наукові досягнення в галузі освіти») (Фочук П.М.).

УХВАЛИЛИ:

Підтримати цикл робіт «Теоретико-методологічне обґрунтування і практичне запровадження системи підготовки фахівців для сфери державного управління та місцевого самоврядування»авторський колектив у складі Л.О.Бєлової, В.М.Вакуленка, К.О.Ващенка, В.А.Гошовської, В.С.Загорського, В.С.Куйбіди, В.І.Лугового, Т.В.Мотренка, І.В.Розпутенка, В.М.Шаповала на присудження Державної премії України в галузі освіти 2017 року (номінація «наукові досягнення в галузі освіти»).

СЛУХАЛИ:

Й) Про висунення на присвоєння звання «Почесний громадянин м. Чернівці» проф. Панчуку Олегу Ельпідефоровичу (Костишин С.С.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути на присвоєння звання «Почесний громадянин м. Чернівці» проф. Панчука Олега Ельпідефоровича.

СЛУХАЛИ:

К) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- підручник А.А. Матійчак, Т.Л. Бєлєнької, О.Д. Петренко, І.С. Мурадханян «Граматика сучасної англійської мови. Практичний курс»;

- навчальний посібник Маценка В.Г. «Інформаційні технології в прикладній лінгвістиці. Практичний курс»;

- навчальний посібник Ткачук І.Я. «Finances of NGOs»;

- навчальний посібник Крамара В.М., Кройтор О.П. «Фізика твердого тіла: навчальний посібник у 2-х частинах. Ч.1. Механічні та теплові властивості твердих тіл»;

- навчальний посібник  Пукальський І.Д., Лусте І.П. «Диференціальні рівняння у частинних похідних: теорія, приклади та задачі»;

- навчальний посібник Е.О. Юрія, Н.О. Ковальчук «Корпоративні фінанси»;

- навчальний посібник Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О., Єрмійчук Н.І. «Фінансовий аналіз»;

- навчальний посібник Мосейчука Ю.Ю., Киселиці О.М. «Науково-дослідна робота студентів – майбутніх учителів фізичної культури»;

- навчальний посібник Починок І.Б. «Феноменологічна філософія (Частина перша)»;

- монографію за редакцією Ушенка О.Г. «Методи і засоби лазерної та автофлуоресцентної поляриметрії біологічних шарів»;

- монографію за редакцією Ковалець Л.М. «Юрій Федькович у спогадах сучасників»;

- навчальний посібник  Яремчука С.С. «Депутатська діяльність на місцевому рівні»;

- навчальний посібник Галушки З.І., Волощука О.А. «Управління проектами»;

- посібник-довідник «Домедична допомога при невідкладних станах» укладачі Стратійчук Н.А., Пилип Г.М., Козік Н.М., Бойчук Р.Р., Жуковська І.Л., Лопуш Л.Г.

- навчальний посібник Квасецької Я.А. , Квасецької М.В., Апостолюк Ю.В., Омахіль М.Г. «Адатапційно розвивальна технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих, м. Чернівці»)»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasteruхH„@wjG_chnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.