Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 20 лютого 2017 року

 

Головує: Мельничук С.В. голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 54 членів ради

Порядок денний:

 

  1. Обрання на посади завідувачів кафедр, професорів ЧНУ.
  2. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. (Р.І. Петришин)
  3. Про результати підготовки випускників 2016-2017 н.р. за підсумками роботи ЕК (М.Г. Іванчук)
  4. Звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності університету за 2016 р.  (С.Г. Марут)
  5. Затвердження кошторисів університету на 2017 р. (С.Г. Марут)
  6. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Обрання на посади завідувачів кафедр, професорів ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати на посади професорів ЧНУ:

- Нежурбіду Сергія Ігоровича – на посаду професора кафедри кримінального права і криміналістики;

- Боднарюка Богдана Михайловича – на посаду професора кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства;

- Чікарькову Марію Юріївну – на посаду професора кафедри культурології, релігієзнавства та теології.

2. Обрати на посади завідувачів кафедрою ЧНУ:

- Ушенка Юрія Олександровича – на посаду завідувача кафедри комп’ютерних наук;

- Борчу Марію Драгошівну - на посаду завідувача кафедри фізики твердого тіла;

- Пірен Марію Іванівну-  на посаду завідувача кафедри соціальної роботи та соціального управління;

- Андрєєву Ярославу Федорівну - на посаду завідувача кафедри психології;

- Куделько Зою Борисівну - на посаду завідувача кафедри сучасних іноземних мов і перекладу;

- Черновського Олексія Костянтиновича - на посаду завідувача кафедри юридичної психології.

СЛУХАЛИ:

2. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р (Р.І. Петришин)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. На вчених радах Інститутів та факультетів і Педагогічній раді коледжу провести глибокий аналіз сесії для всіх курсів всіх спеціальностей і напрямів. Особливу увагу звернути на критерії оцінювання знань студентів, які мають бути об’єктивним виміром знань.

3. Провести контрольні заміри залишкових знань студентів силами Інститутів (факультетів) і вибірково за тестовими технологіями відділом «Моніторингу якості освіти» за погодженими з Інститутами (факультетами) графіками та дисциплінами (близько 70 дисциплін) в т.ч. для студентів 4-го курсу в компютерних класах за технологіями вступного іспиту (вибірково).

4. Соціологічній лабораторії спільно з відповідальним за анкетування з Інститутів (факультетів) провести анкетування студентів щодо об’єктивності оцінювання, повноти викладу матеріалу, глибини ерудованості викладача, повноти методичного забезпечення, тощо на підставі розробленої і у минулому році апробованої анкети.

5. Навчальному відділу університету спільно з методичними комісіями Інститутів (факультетів) перевірити повноту і якість методичного та кадрового забезпечення дисциплін, з яких вкрай низькі показники якості та успішності студентів.

6. Директорам Інститутів, деканам факультетів апрорядкувати розклад занять з метою рівномірного впродовж тижня навантаження студента, усунення «вікон», раціонального використання світлового дня, тощо для покращення якості надання освітніх послуг.

7. Завідувачам кафедр тримати під особистим контролем якість викладання кафедральних дисциплін і в разі потреби вносити відповідні корективи в т.ч. щодо зміни кадрового забезпечення дисципліни.

СЛУХАЛИ:

3. Про результати підготовки випускників 2016-2017 н.р. за підсумками роботи ЕК (М.Г. Іванчук)

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію щодо аналізу якості результатів випускників ОР «Магістр» 2016-2017 н.р. взяти до відома та використовувати під час роботи.

2. Результати якості знань та абсолютної успішності випускників ОР «Магістр» обговорити на засіданні випускових кафедр.

3. Проаналізувати методичне забезпечення навчальних дисциплін, які виносяться на державну атестацію.

4. Зауваження, рекомендації голів екзаменаційних комісій врахувати при організації освітнього процесу та на етапі підготовки й проведення підсумкової атестації у 2016-2017 н.р. (на літній період).

СЛУХАЛИ:

4.Звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності університету за 2016 р.  (С.Г. Марут)

УХВАЛИЛИ:

1.Звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності університету за 2016 р. затвердити.

2.Інформацію взяти до відома.

3. Вивести зі складу Постійної комісії Вченої ради з господарсько-фінансових питань голову комісії Нікіфорова Петра Опанасовича у зв’язку із зміною штатного розпису.

4. Головою Постійної комісії Вченої ради з господарсько-фінансових питань призначити Лопатинського Юрія Михайловича.

СЛУХАЛИ:

5.Затвердження кошторисів університету на 2017 р. (С.Г. Марут)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити кошториси університету на 2017 р. за КПКВ 2201040, КПКВ 2201150, 2201160, 2201190 (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

6. Різне:

А) Про затвердження ліміту стипендій відмінникам відповідно до «Правила призначення  і виплати стипендій» в ЧНУ (Гарабажів Я.Д.);

УХВАЛИЛИ:

  1. Встановити на січень та лютий місяці ліміт стипендіатів відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу, у розмірі 30% від фактичного ліміту стипендіатів у коледжі ЧНУ та спеціальності.
  2. Встановити на лютий місяць ліміт стипендіатів відмінників яким буде призначатись академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу, у розмірі 30% від фактичного ліміту стипендіатів по Інституту/факультету, курсу та спеціальності.

СЛУХАЛИ:

Б) Інформація про Стратегію інтернаціоналізації Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Інформація про Стратегію інтернаціоналізації Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

В) Про затвердження Положення про Всеукраїнську олімпіаду університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (Звоздецький Т.І.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Всеукраїнську олімпіаду університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

СЛУХАЛИ:

Г) Про внесення змін до п. 6.3. Правил прийому до університету (Звоздецький Т.І.)

УХВАЛИЛИ:

Доповнити абзац шостий пункту 6.3. Правил прийому до університету таким реченням: «Додаткових 20 балів нараховується тим учасникам олімпіади, які набрали не менше 90% балів на другому етапі цієї олімпіади»

СЛУХАЛИ:

В) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

-          навчальний посібник Гуцуляк Н.М., Корнівської М.М. «Матеріали для практичних занять з курсу «Експериментальна психологія»;

-          посібник Комісарик М.І., Балаєвої К.С. «Робочий зошит» з курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterФЃ@LЦchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.