Оновлено
2019-10-04
11:42

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 24 квітня 2017 року

 

Головує: Петришин Р.І.   голова ради

Секретар: Кубай І.М.

Присутні: 50 членів ради

Порядок денний:

 

1. Про результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців географічного факультету (доповідають – доц. Зорій Я.Б., проф. Руденко В.П.)

2. Обрання на посаду завідувача кафедри ЧНУ.

3. Різне:

СЛУХАЛИ:

Про результати проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців географічного факультету доповіли  доц. Зорій Я.Б., проф. Руденко В.П.

УХВАЛИЛИ:

1. Роботу декана і деканату географічного факультету за звітній період оцінити як задовільну.

2. Рекомендувати декану і деканату, завідувачам кафедр географічного факультету до кінця червня 2017 р. розробити «Перспективний план розвитку географічного факультету на 2017-2022 рр.», у якому передбачити розв’язання таких першочергових завдань:

2.1. у сфері кадрового забезпечення: досягти 100% рівня докторів і кандидатів наук серед професорсько-викладацького складу. Серед них – не менше 13-14 докторів наук, професорів, що складе 21-22% від усього викладацького колективу факультету;

2.2. у навчально-виховній роботі: стабілізувати набір на 1,3 та 5 курси на рівні 200-230, а загалом 400 студентів за денною формою навчання, що дозволило б здійснювати повноцінний розвиток семи кафедр факультету у складі не менше 65-70 викладачів геофаку. Відновити та відкрити магістратуру за спеціальностями «Географія», «Оцінка землі та нерухомого майна», бакалаврат за спеціальностями  «Технологія захисту навколишнього середовища», «Готельно-ресторанна справа». Готувати до друку не менше 5-7 монографій, підручників та навчальних посібників з грифом ЧНУ ім.Ю. Федьковича щороку;

2.3. у науковій роботі: збільшити обсяг фінансування виконуваних грантових, держбюджетних та госпдоговірних тем до 400-450 тис. грн. на рік. Друкувати не менше 10-12 наукових статей у науковометричних базах даних щороку;

2.4. у міжнародному співробітництві: кожній кафедрі факультету укласти і реалізувати дієві угоди за спорідненими кафедрами за кордоном;

3. Рекомендувати ректорату надати дієву допомогу факультету у введені в дію другої черги бази студентських практик у с. Мигове, збільшивши її одноразову місткість до 50 осіб, гідроізоляціі підвальних аудиторій корпусу № 4.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора університету проф. Р.І. Петришина.

5. До 2019 р. покращити рівень професійної підготовки майбутніх вчителів географії у ЧНУ. 

СЛУХАЛИ:

2. Обрання на посаду завідувача кафедри ЧНУ.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати на посаду завідувача кафедри органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв Лявинця Олександра Семеновича;

2. Обрати на посаду завідувача кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Інститут фізико-технічних і комп’ютерних наук  Ушенка Олександра Григоровича.

СЛУХАЛИ:

3. Різне:

А) Присвоєння почесного професора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Гіні Георгію Миколайовичу (Зварич І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти почесного професора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Гіні Георгію Миколайовичу.

СЛУХАЛИ:

Б) Присвоєння почесного доктора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Стіну Хансону (Ангельський О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Присвоїти почесного доктора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Стіну Хансону.

СЛУХАЛИ:

В) Висунення Антохова Андрія Анатолійовича на отримання іменної стипендії ВРУ для найталановитіших молодих вчених (Білоскурський Р.Р.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути Антохова Андрія Анатолійовича на отримання іменної стипендії ВРУ для найталановитіших молодих вчених.

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження Правила призначення та виплати стипендій у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (Гарабажів Я.Д.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Правила призначення та виплати стипендій у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

СЛУХАЛИ:

Д) Про необхідність внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2017 р. по КПКВ 2201160 (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на квітень 2017 р. за КПКВ 2201040, 2201160 (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Е) Про кваліфікаційні вимоги до членів НКНР України з питань розвитку науки і технологій (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Висунути від ЧНУ ім. Ю.Федьковича кандидатом у члени НКНР України з питань розвитку науки і технологій проф. Ушенка О.Г.

СЛУХАЛИ:

Є) Про затвердження Положення про раду молодих вчених при ЧНУ та голови Ради – д.ф.фіз-мат.н., доц. Сеті Ю.О. (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про раду молодих вчених при ЧНУ та голову Ради – д.ф.фіз-мат.н., доц. Сеті Ю.О.

СЛУХАЛИ:

 Ж)  Про затвердження тем кандидатських і  докторських дисертацій:

докторські:

- Соловану Михайлу Миколайовичу, к.т.н., асистенту кафедри електроніки і енергетики - зі спец. 104 Фізика та астрономія (спеціалізація 104.4 – фізика напівпровідників і діелектриків),  по кафедрі електроніки і енергетики і призначити науковим консультантом д.ф-м.н., проф. Мар'янчука П.Д. (без оплати).

- Ткачук Ірині Ярославівні, к.е.н., асистенту кафедри фінансів і кредиту – зі спец. 072 Фінанси, банківська справа і страхування, по кафедрі фінансів і кредиту і призначити науковим консультантом д.е.н., проф. Швець Н.Р. (без оплати) (Відділ аспірантури та докторантури);

УХВАЛИЛИ:

Затвердити теми кандидатських і  докторських дисертацій вищезазначеним особам.

СЛУХАЛИ:

З) Про розширення редакційної колегії збірника наукових праць «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Економіка» (Білоскурський Р.Р.)

УХВАЛИЛИ:

Розширити редакційну колегію збірника наукових праць «Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Економіка».

СЛУХАЛИ:

И) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- монографію Галушки З.І., Лусте О.О. «Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки України»;

- навчальний посібник Кифяк В.І., Кобелі З.І. «Обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків»;

- посібник авторського колективу: Зорій Я.Б., Куницький В.В., Урущак Б.А., Шпанко М.А. «Теорія і методика військового виховання»;

- монографію Шестобуз О. «Культура спілкування молодших школярів: теоретико-методичний аспект»;

- монографію Курнишев Ю.А. «Професійний саморозвиток майбутніх учителів фізичної культури»;

- монографію Гавриш І. І. «Добродійна діяльність – фактор виховання культури молодших школярів»;

- навчальний посібник Козуб І.Г. «Актуальні проблеми трудового права Укоаїни »;

- монографію Козмуляк К.А. «Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні» (Кубай І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати вищезазначені праці до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster$T“@—ёМ–нchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.