Оновлено
2019-09-20
09:36

Засідання Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 01 березня 2018 року

 

Головує: Мельничук С.В.–  голова ради.

Присутні: 53 членів ради.

 

Порядок денний:

1.   Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. (Р.І. Петришин)

2.   Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2018-2020 рр. (І.А. Лопащук)

3.   Різне.

СЛУХАЛИ:

1.Результатати зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. проаналізував перший проректор ЧНУ, проф. Р.І. Петришин.

В обговоренні брали участь: Ткач М.В., Бунчук Б.І., Осовська І.М., Круглашов А.М., Черевко І.М., Мельничук С.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Факультетам, Інститутам, коледжу здійснити глибокий аналіз результатів сесії та заслухати на Вченій і Педагогічній радах.

3. Факультетам (Інститутам) провести замір залишкових знань студентів із сесійних дисциплін.

4. Відділу «Моніторингу якості освіти» вибірково здійснити контрольні заміри з дисциплін за тестовими технологіями за погодженими з факультетами (Інститутами) графіками.

5. Соціологічній лабораторії спільно з відповідальним за анкетування на факультетах (в інститутах) провести анкетування студентів щодо об’єктивності оцінювання, повноти викладу матеріалу, глибини ерудованості викладача, наповненості методичного забезпечення на підставі розробленої і в минулому році апробованої анкети.

6. Навчальному відділу університету спільно з методичними комісіями факультетів (Інститутів) перевірити повноту і якість методичного та кадрового забезпечення дисциплін, з яких вкрай низькі показники якості та успішності студентів.

7. Деканам факультетів (Директорам Інститутів) впорядкувати розклад занять з метою рівномірного тижневого навантаження студента, усунення «вікон», раціонального використання світлового дня для покращення якості надання освітніх послуг.

8. Завідувачам кафедр особисто контролювати якість викладання кафедральних дисциплін і в разі потреби вносити відповідні корективи в т.ч. щодо зміни кадрового забезпечення дисципліни.

9. Підготувати положення “Про дуальне навчання студентів ” і в якості експерименту перевести в другому семестрі 2017-2018 н.р. на дуальне навчання частину студентів (за їх згодою) третього курсу денної форми навчання напряму “Туризм”. (Відповідальний: перший проректор)

10. Факультетам (інститутам) при складанні робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р. включити у вибіркову складову вивчення іноземної мови на 4 курсі.

СЛУХАЛИ:

2.Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2018-2020 рр. (І.А. Лопащук)

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2018-2020 рр. Горохолінську Ірину Володимирівну.

СЛУХАЛИ:

3. Різне:

А) Про створення «Служби охорони праці та радіаційної безпеки» на базі існуючого «Відділу охорони праці та радіаційної безпеки» без зміни функцій, зазначених в Положенні про службу охорони праці ЧНУ, затвердженого 05.04.2017 р.  (Верстяк В.С.)

УХВАЛИЛИ:

1. Створити «Службу охорони праці та радіаційної безпеки» на базі існуючого «Відділу охорони праці та радіаційної безпеки» без зміни функцій, зазначених в Положенні про службу охорони праці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, затвердженого 05.04.2017 р.

2. У складі вищезазначеної служби на штатну одиницю фахівця 1 категорії передбачити обов’язки щодо організації роботи з питань пожежної безпеки в університеті.

3. Розробити відповідний перелік регламентованої документації, передбачений Кодексом Цивільного захисту.

СЛУХАЛИ:

Б) Про реорганізацію ГІТЦ та затвердження Положення про Головний інформаційно-телекомунікаційний центр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

1.Створити з 01.03.2018 р. Головний інформаційно-телекомунікаційний центр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з такою структурою:

- відділ з інформаційної діяльності та комунікацій;

- відділ електронного навчання;

- відділ мережевих технологій та захисту інформації;

- відділ обслуговування програмних та апаратних засобів.

2. Ліквідувати з 28.02.2018 р. інформаційно-телекомунікаційний відділ. 3. Ліквідувати з 28.02.2018 р. відділ з інформаційної діяльності.

4. Ліквідувати з 28.02.2018 р. відділ з питань інформаційної політики та комунікацій.

5. Керівником Головного інформаційно-телекомунікаційного центру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича призначити Антощука Юрія Васильовича.

6.Затвердити Положення про Головний інформаційно-телекомунікаційний центр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

СЛУХАЛИ:

В) Про створення та затвердження складу комісії з контролю за реалізацією комплексної програми «Гуртожитки ЧНУ – місце безпеки і комфорту» (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

1.На виконання рішення Вченої ради університету від 27.11.2017 р. (протокол №13) та з метою здійснення контролю за реалізацією комплексної програми «Гуртожитки ЧНУ – місце безпеки і комфорту» з покращення соціально-побутових умов проживання в гуртожитках ЧНУ, підвищення рівня безпеки життєдіяльності та організації дозвілля і самостійної роботи їх мешканців; розробку та впровадження системи енергозбереження, протипожежного оповіщення створити комісію у складі: Шкрібляк М.В. (голова комісії), Романів Ю.М., Филипчук В.В., Кирилюк М.В., Ушенко Ю.О., Наконечний І.Ю., Кушнірчук В.Й., Гуйтор М.М., Крайній П.І., Кушнір Л.І., Кіндзерський В.В.

2. Роботу комісії розпочати з 01.03.2018 р.

3. Визначити, що у своїй діяльності комісія підзвітна ректорату університету.

СЛУХАЛИ:

Г) Про затвердження Положення про гранти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для молодих вчених (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про гранти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для молодих вчених.

СЛУХАЛИ:

Д) Щодо друку наукових видань ЧНУ за кошти університету (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

1.Дозволити друк за кошти університету наступних наукових видань:

1.   Питання літературознавства, головний редактор, д.ф.н., професор Червінська О.В.

2.   Буковинський математичний журнал, головний редактор, д.ф.-м.н., професор Городецький В.В.

3.   Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), головний редактор, д.б.н., професор Марченко М.М.

4.   Ерліхівський журнал, головний редактор, д.ю.н., професор Никифорак М.В.

5.   Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія, головний редактор, д.і.н., професор, Добржанський О.В.

6.   Історико-політичні проблеми сучасного світу, головний редактор, д.і.н., професор Макар Ю.І.

7.   Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: філософія, головний редактор д.ф.н., професор Марчук М.Г.

8.   Релігія та Соціум, головний редактор д.і.н., професор Балух В.О.

9.   Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Географія, головний редактор д.г.н., професор Руденко В.П.

2. Відповідно до наказу ректора університету від 04.12.2017 року №294 друк чергових випусків наукових видань відповідно до Положення "Про друк періодичних видань Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за кошти університету" здійснюється з 2018 року. Раз на два роки наукові видання проходять переатестацію, представляючи відповідний перелік документів на розгляд Науково-технічної ради університету.

3. Редакторам фахових наукових видань університету, що не ввійшли до переліку тих, що будуть друкуватися за кошти університету, активізувати свою роботу та привести свої наукові видання у відповідність до норм Положення "Про друк періодичних видань Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за кошти університету".

СЛУХАЛИ:

Е) Про затвердження Стратегії інтернаціоналізації Чернівецького національного університету (Фочук П.М.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Стратегію інтернаціоналізації Чернівецького національного університету.

СЛУХАЛИ:

Є) Про підтримку Вченою радою ЧНУ кандидатур вчених, що приймають участь у конкурсі на заміщення вакансій членів-кореспондентів НАН України:

- завідувача відділу загального та порівняльного-історичного мовознавства, доктора філологічних наук, професора Олександра Онисимовича Тараненка за спеціальністю «загальне мовознавство»;

- керівника наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Озара Петровича Мінцера за спеціальністю «інформатика»;

- ректора Львівського національного університету ім. І.Франка, доктора філософських наук, професора Володимира Петровича Мельника за спеціальністю «філософія науки»;

- доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри машинознавства Національного авіаційного університету Мирослава Васильовича Кіндрачука за спеціальністю «матеріалознавство, порошкова металургія »;

- директора Інституту української мови НАН України, доктора філологічних наук, професора, голову Української комісії та члена Міжнародної комісії Загальнослов’янського лінгвістичного атласу при Міжнародному комітеті славістів Павла Юхимовича Гриценка за спеціальністю «українська мова»;

- завідувач відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАНУ, д.і.н. Л.Д. Якубова, членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю “Історія України” (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Підтримати Вченою радою ЧНУ кандидатури вищезазначених вчених, що приймають участь у конкурсі на заміщення вакансій членів-кореспондентів НАН України.

СЛУХАЛИ:

Ж) Про зміну з 1 березня 2018 року наукового керівника д.філол.н., доцента Колесник Лідії Михайлівни аспірантки 1-го року денної форми навчання кафедри  української літератури зі спец.  035 Філологія Каізер Ірини Юріївни на д.філол.н., професора Антофійчука Володимира Івановича, у зв’язку зі зміною наукового напрямку дисертаційного дослідження (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Змінити з 1 березня 2018 року наукового керівника д.філол.н., доцента Колесник Лідії Михайлівні аспірантці 1-го року денної форми навчання кафедри української літератури зі спец. 035 Філологія Каізер Ірину Юріївну на д.філол.н., професора Антофійчука Володимира Івановича, у зв’язку зі зміною наукового напряму дисертаційного дослідження.

СЛУХАЛИ:

З) Про відрахування аспіранта кафедри культурології, релігієзнавства та теології 1-го року заочної форми навчання за рахунок фізичних осіб зі спеціальності 031 Релігієзнавство Сухара Віталія Анатолійовича, у зв’язку з невиконанням індивідуального плану роботи, н/кер. д.філос.н., доцент Бродецький О.Є. (Лопащук І.А.)

УХВАЛИЛИ:

Відрахувати аспіранта кафедри культурології, релігієзнавства та теології 1-го року заочної форми навчання за рахунок фізичних осіб зі спеціальності 031 Релігієзнавство Сухара Віталія Анатолійовича, у зв’язку з невиконанням індивідуального плану роботи, н/кер. д.філос.н., доцент Бродецький О.Є.

СЛУХАЛИ:

И) Про представлення для нагородження обласною премією ім. Георгія Гараса асистента кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Жаворонкову Мирославу Іллівну (Фодчук І.М.)

УХВАЛИЛИ:

Представити для нагородження обласною премією ім. Георгія Гараса асистента кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Жаворонкову Мирославу Іллівну.

СЛУХАЛИ:

І) Про необхідність внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на лютий-березень 2018 р. за КПКВ 2201160, 2201190, 2201040 (Марут С.Г.)

УХВАЛИЛИ:

Внести зміни до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на лютий-березень 2018 р. за КПКВ 2201160, 2201190, 2201040 згідно з додатком.

СЛУХАЛИ:

Ї) Про затвердження навчальних планів та освітньо-професійних програм (згідно з додатком) (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальні плани та освітньо-професійна програми (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

Й) Про затвердження акредитаційних справ (згідно з додатком) (Мельничук С.В.)

УХВАЛИЛИ:

Затвердити акредитаційні справи (згідно з додатком).

СЛУХАЛИ:

К) Рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича»:

- навчальний посібник Сторощука Б.Д. «Формальна мікроекономіка: глосарій, формули графіки, тренувальні вправи»;

- навчальний посібник Гаркавенко Н.В., Собкова С.І. «Соціальна психологія пізньої зрілості»;

- навчальний посібник Городецького В.В., Боднарук С.Б., Шевчук Н.М. «Аналітична геометрія. Частина 3. Пряма на площині»;

- навчально-методичний посібник Матійчука М.І., Лучка В.М. «Ефективність проектної діяльності у розвитку учнів на уроках інформатики»;

- монографію Цибуляк-Кутасевич А.С. «Мирова юстиція:правова природа та перспективи впровадження в Україні»;

- навчально-методичний посібник Макар І.С., Бічер Д.В. «Латинська мова для студентів-філологів»;

- монографію Петращак О.О. «Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект»;

- навчальний посібник Кійка Ю.Є., Кудрявцевої О.Д. «Deutsche Grammatik: Theorie und Praxis»;

- навчальний посібник Ярошенко О.І., Григорків М.В. «Числові методи»;

- монографію Галана Я.П. «Спортивне орієнтування у фізичному вихованні школярів»;

- навчальний посібник Ніколайчука О.П. «Професійний спорт»;

- навчально-методичний посібник Циби Ю.Г., Молдован А.Д. «Атлетизм з методикою викладання»;

- навчально-методичний посібник Водянки Л.Д., Никифорак В.А. «Планування та контроль у підприємницькій діяльності»;

- навчальний посібник Водянки Л.Д., Тодорюка С.І. «Планування персоналу»;

- монографію Галушки З.І., Катаранчук Г.Г. «Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання»;

- навчальний посібник Галушки З.І., Волощука О.А. «Управління проектами»;

- навчальний посібник Ковальчук І.В. «Педагогіка для студентів спеціальності «Середня освіта. Географія»»;

- навчально-методичний посібник Лясоти Т.І. «Моніторинг фізичного стану»

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю.Федьковича» вищезазначені праці.

ВИСТУПИЛИ: Палійчук О.М. – Директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. Проінформувала про процес реформування загальної середньої школи в Україні та акцентувала увагу на посиленні якості підготовки вчителів у ЧНУ.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster)“ШЮлъ@,PB›Zchnu.edu.ua
 © 1999-2014 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.